Aby konfigurować role obiektowe czy systemowe należy zastanowić się, jakie prawa w ramach systemu powinien posiadać użytkownik/grupa użytkowników, którym chcemy nadać rolę. O ile w przypadku ról systemowych sytuacja jest klarowna, o tyle w przypadku ról obiektowych proces ten jest bardziej złożony.

Oba rodzaje ról konfigurujemy w analogiczny sposób, tj. z poziomu panelu administracyjnego/Konfiguracja/Konfiguracja podstawowa/Edytor ról. Dodajemy tam rolę obiektową lub systemową i definiujemy zbiór praw, jakie ma zawierać dana rola.

Zbiór praw jakie można posiadać w ramach roli systemowej to:

 • Administracja bazą wiedzy,
 • Administracja raportami cyklicznymi,
 • Edycja powiadomień,
 • Edycja przydziałów do ról systemowych,
 • Edycja ról obiektowych i systemowych,
 • Konfiguracja portalu,
 • Logowanie do interfejsu z podmianą użytkownika,
 • Podgląd powiadomień,
 • Przeglądanie ról systemowych i obiektowych,
 • Zarządzanie budżetami,
 • Zarządzanie tablicą,
 • Zarządzanie webinariami.

Przydzielenie praw do roli następuje poprzez zaznaczenie praw, jakie mają wchodzić w skład roli systemowej i kliknięcie przycisku "Dodaj".

Nazwy praw są tożsame z możliwościami, jakie dostarczają w ramach systemu.

W przypadku ról obiektowych, proces samego kreowania roli jest analogiczny, jak w przypadku ról systemowych, jednak wybór praw, które mają pozwolić na wykonywanie czynności jest bardziej złożony.

W związku z tym, że w ramach jednej "czynności" na obiektach systemu, wykorzystywanych jest kilka elementów, to niejednokrotnie, aby móc wykonywać daną akcję w systemie, należy dodać kilka praw do jednej roli.

Dla przykładu: w ramach systemu mają istnieć użytkownicy, którzy powinni mieć możliwość tworzenia ścieżek edukacyjnych i programów. Oprócz prawa pozwalającego na edycję programów, ścieżek i katalogów, rola musi mieć nadane prawa uprawniające do przypisania do ścieżek konkretnych obiektów.

Dodatkowo do roli należy dodać prawa przeglądania obiektów, które mają być przydzielane w ramach ścieżek, np. pogląd plików.

Taka konfiguracja roli pozwoli na dodawanie ścieżek, katalogów i programów oraz ich konfigurowanie.

Jeśli chcemy aby użytkownik z daną rolą pełnił ją dla całej organizacji, to w zakładce "Role w organizacji" należy kliknąć na "Organizacja", a następnie "Dodaj/Usuń".

Kliknięcie to zaprezentuje strukturę grup, spośród których należy wybrać użytkownika lub grupę użytkowników, dla których chcemy nadać rolę. Zanim jednak ich wskażemy, należy wybrać rolę, dla której chcemy zdefiniować użytkowników. Wybór następuje poprzez kliknięcie na element rozwijający w obszarze "Użytkownicy/Grupy w roli" i wyborze odpowiedniej roli. Po dokonaniu wyboru, należy wybrać odpowiednich użytkowników/grupę użytkowników.

System daje możliwość ograniczenia ról dla wskazanych grup. Jeśli chcemy, aby użytkownik pełnił daną rolę tylko dla wskazanej grupy użytkowników, to rolę tę należy dodać na konkretnej grupie, a nie, jak w powyższym przykładzie, na całej organizacji. Dodatkowo, jeśli rola dotyczy konkretnych obiektów, np. kursów e-learning, to rolę tę należy dodać również na grupie kursów czy grupie ogólnej zawierającej kursy.

Taka funkcjonalność pozwala np. na rozdzielenie obowiązków w ramach systemów na różnych użytkowników np. na przełożonych.

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?