Konfigurację raportów wystarczy omówić na jednym przykładzie, gdyż mechanizm działa analogicznie w każdym przypadku.

Przykładowo raporty z wynikami z kursów e-learning wykonujemy w dziale Raporty, wybierając "Raporty dla kursu e-learning".

Raport prezentujący dane o wynikach uzyskanych w kursie e-learning to raport Wyniki nauczania w kursach e-learning znajdujący się w grupie Raporty dla użytkowników.

Proces konfigurowania raportu podzielony jest na 4 kroki:

Krok 1. Wybór użytkowników

Pierwszym etapem jest wybór użytkowników lub grupy użytkowników, dla których ma zostać wygenerowany raport.

Wybór użytkowników/grupy użytkowników dokonywany jest analogicznie, jak w przypadku kursu. Jeśli chcemy wybrać użytkowników, możemy zaznaczyć grupę, w której się znajdują i kliknąć na przycisk Pokaż użytkowników. Krok ten spowoduje wyświetlenie listy użytkowników, którzy znajdują się w zaznaczonej grupie. Należy pamiętać, że jeśli grupa jest nadrzędną dla innej, to na liście pokażą się jedynie te osoby, które są w oznaczonej grupie, a nie w tych podrzędnych.

Wybór może być również dokonywany poprzez zakładkę A..B..C.. oraz Szukaj. Wybór grupy następuje poprzez jej zaznaczenie.

Zarówno w przypadku grup użytkowników, jak i użytkowników, zatwierdzenie wyboru odbywa się poprzez przycisk Dodaj.

Krok 2. Wybór kursu e-learning

Działaniem, jakie należy wykonać w ramach tego kroku jest wybór kursu, dla którego prezentowane będą rezultaty.

Wybór dokonywany jest poprzez zaznaczenie kursu e-learning w obszarze Dostępne kursy e-learning, a następnie kliknięciu Dodaj. Krok ten "przeniesie" wybrany kurs do obszaru Wybrany kurs e-learning.

Krok 3. Wybór kolumn

W kroku 3 należy zdefiniować wartości, jakie ma zawierać raport. Wybór następuje analogicznie, jak we wcześniejszych krokach.

Krok 4. Zapisz lub generuj raport

Ostatnim krokiem jest proces generowania raportu. Możemy wygenerować raport tzw. na żądanie lub raport cykliczny/terminowy.

W przypadku raportu na żądanie należy wybrać format, w jakim ma zostać wygenerowany. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć na przycisk Generuj raport. Oprócz wygenerowania raportu możemy zapisać szablon raportu. W tym celu należy kliknąć Zapisz jako nowy raport. Jeśli chcemy zapisać zmiany w ramach stworzonego szablonu należy kliknąć Zapisz raport.

Zapisany szablon raportu widoczny jest z poziomu Twoje raporty lub Raporty wspólne (widok zależny jest od zdefiniowania zapisu raportu)

Jeśli chcemy wykonać raport  cykliczny i terminowy, to w tym celu należy odpowiednio skonfigurować zakładkę Raport cykliczny i terminowy.

Konfiguracja raportu cyklicznego

Konfiguracja raportu cyklicznego odbywa się w ostatnim kroku definiowania parametrów raportu w zakładce "Raport cykliczny i terminowy".

W ramach parametrów związanych z cyklicznością definiujemy  adresatów i czas wysyłania raportu.

System daje możliwość wysłania raportu do użytkowników, którzy są dodani do systemu oraz do adresatów spoza systemu. W przypadku tych pierwszych, należy ich dodać poprzez drzewo struktury organizacyjnej. Dodanie odbywa się poprzez oznaczenie grupy/użytkownika i kliknięcie w przycisk "Dodaj". Jeśli chcemy dodać adresata spoza systemu, to należy wpisać adres e-mail w pole "Wysyłaj raporty na adresy e-mail". Jeśli raporty mają być wysyłane do więcej niż jednej osoby, to należy je oddzielić separatorem ";".

Po zdefiniowaniu adresatów należy przejść do zakładki "Czas wysyłania" i zdefiniować, kiedy raport ma zostać wysyłany.

Dane zdefiniowane w tej zakładce stanowią o tym, kiedy raport zostanie wygenerowany. Sama wysyłka następuje o pełnej godzinie.

Dla przykładu: zdefiniowanie parametrów na środę o godzinie o 12:45 sprawi, że w każdą środę o 12:45 system wygeneruje raport, a jego wysyłka nastąpi o godzinie 13.00

Zapisanie zdefiniowanych parametrów raportu następuje poprzez "Zapisz jako nowy raport cykliczny", zaś po wprowadzeniu zmian w parametrach należy kliknąć "Zapisz raport cykliczny".

Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?