Dodanie pracownika na platformę można rozwiązać dwojako: za pomocą pliku importu lub bezpośrednio z poziomu platformy, w zakładce Zarządzaj/Zarządzaj zespołem/Pracownicy.

Zakładka Pracownicy wyświetla listę użytkowników platformy, którą oczywiście możemy dostosowywać za pomocą filtrowanych widoków, aby prezentowała jedynie potrzebne informacje.

Z tego miejsca możliwe jest również dodawanie użytkowników, czy to za pomocą "Dodaj pracownika" czy "Importuj pracowników". Korzystanie z pliku importu omawia osobny artykuł.

Dodawanie pracownika za pomocą przycisku "Dodaj pracownika" przenosi nas do formularza, który umożliwia stworzenie profilu dla nowego użytkownika.

Jedyną wymaganą informacją jest nazwa użytkownika, która musi być unikatowa, wszystkie inne dane są opcjonalne, natomiast im więcej danych zostanie wprowadzonych, tym łatwiej będzie użytkownikowi i administratorom korzystać z platformy (np. dodanie przełożonego ustanowi osobę, która będzie miała prawa do zarządzania danym użytkownikiem, a dodanie użytkownika do odpowiedniej grupy sprawi, że otrzyma przydziały do elementów edukacyjnych dla niego przeznaczonych). Dla nowych użytkowników warto wpisać też adres e-mail, co umożliwi im otrzymanie linka do utworzenia hasła na platformie.

Dane możliwe do dodania dla użytkownika podzielone są na kilka sekcji:

 • dane podstawowe (tam właśnie wpisujemy nazwę użytkownika i e-mail),
 • ustawienia systemowe (miejsce na hasło i ustawienia dotyczące aktywności profilu),
 • dane osobowe (takie jak data urodzenia czy data wyrażenia zgody na przetwarzanie danych),
 • dane teleadresowe (umożliwiające kontakt z użytkownikiem),
 • dane w organizacji (gdzie ustawiamy przełożonego i jego rolę),
 • dodatkowe pole użytkownika (które można skonfigurować w zależności od potrzeb organizacji),
 • powiadomienia (decydujemy, czy użytkownik ma być powiadomiony o ewentualnej zmianie jego danych),
 • grupy (w tym miejscu wybieramy grupy, do których ma należeć użytkownik).

Po wypełnieniu danych, które wg nas mają zostać uzupełnione, wystarczy kliknąć "Dodaj" i nowy użytkownik znajdzie się na platformie.

Plik importu jest drugim ze sposobów na dodawanie nowych oraz aktualizowanie istniejących grup i użytkowników. Z pewnością jest najszybszym sposobem dodawania/modyfikacji danych wielu użytkowników jednocześnie.

Aby poprawnie wypełnić plik importu należy pamiętać o :

1. Dodaniu do pliku importu kolumny username.

2. Nazwaniu arkusza w pliku importu "users".

Przy importowaniu danych system doda/zaktualizuje wszystkie dane według kolumn zawartych w pliku. Aby uniknąć niechcianego tzw. nadpisania danych, warto importować jedynie te kolumny, które chcemy dodać/zaktualizować. W przypadku importu pustego pola dane wcześniej zaimportowane na platformę zostaną wyczyszczone.

Za pomocą pliku importu można dodać użytkowników do istniejących grup oraz stworzyć nowe grupy użytkowników. Dodawanie i tworzenie grup odbywa się w ten sam sposób: w kolumnie "groups" należy wpisać nazwę grupy, do której chcemy dodać użytkownika. Nazwę należy poprzedzić znakiem "+". Jeśli grupa, do której chcemy dodać użytkownika, jest grupą podrzędną, to nazwę grup wpisujemy od nadrzędnej do podrzędnej i rozdzielamy je "/", np. Premium Bank/Oddział Warszawa/Departament Kredytów hipotecznych. Jeśli grupa wpisana w kolumnę "groups" nie istnieje, to podczas importu danych zostanie ona utworzona. W ramach pliku importu możemy również usuwać użytkownika z grup - w takim przypadku strukturę grup poprzedzamy znakiem "-".

Istnieje możliwość jednoczesnego dodania kilku grup, czy też dodania i usunięcia z grup. Każda z akcji powinna być oddzielona za pomocą ";" np. +Premium Bank/Oddział Warszawa/Departament kredytów hipotecznych; +Premium Bank/Warszawa/Przełożeni.

Spis kolumn, jakie można importować w ramach portalu, można znaleźć w szablonie pliku importu.

Kiedy stworzymy już profil pracownika, uzyskujemy dostęp do innych zakładek:

 • "Wyniki" prezentują wyniki pracownika ze wszystkich przydzielonych mu obiektów edukacyjnych na platformie,
 • "Certyfikaty" pokazują uzyskane przez użytkownika certyfikaty,
 • "Potrzeby" to miejsce, w którym można zobaczyć potrzeby szkoleń i terminów zgłoszone przez daną osobę,
 • "Kompetencje" to lista kompetencji przypisanych do użytkownika,
 • "Badania" pokazują, w jakich badaniach pracowniczych użytkownik bierze udział,
 • "Przydziały" prezentują wszystkie elementy edukacyjne na platformie, do których przydzielony jest użytkownik,
 • "Zadania" to miejsce, które zbiera wszystkie zadania, jakie użytkownik ma do wykonania,
 • "Aktywności" to zbiór wszystkich aktywności użytkownika na platformie - logować, zaliczeń i niezaliczeń elementów edukacyjnych itp.
Czy udało Ci się znaleźć odpowiedź na swoje pytanie?